Βρες Δικηγόρο για Εργατικές διαφορές

Ως εργατικές διαφορές θεωρούνται αυτές, που προκύπτουν από τη σχέση εξαρτημένηςεργασίας που υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών (μπορεί να αφορούν το μισθό, την ασφάλιση, τη σύνταξη κ.α). Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαίου συνδέεται άμεσα με την οικονομία και έχει επιρροές από διεθνή πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι λόγω της ιδιομορφίας του, καθώς και της συχνής αλλαγής της νομοθεσίας, θα ήταν πολύ χρήσιμη η βοήθεια ενός εξειδικευμένου δικηγόρου, ο οποίος θα συνδέσει τη θεωρία με την πράξη. Επιπλέον, ένας εργατολόγος θα βοηθήσει τον εργαζόμενο που αδικήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο να πληροφορηθεί σχετικά με τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της εργασίας του ή σχετικά με άλλα ζητήματα, όπως αποζημιώσεις, δεδουλευμένα κτλ.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση