Βρες Δικηγόρο για Μισθώσεις

Μίσθωση αποτελεί η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ δυο ατόμων (του μισθωτή και του εκμισθωτή). Με τη σύμβαση αυτή ο εκμισθωτής υποχρεούται να παρέχει τη χρήση ενός πράγματος στο μισθωτή. Ο δε μισθωτής υποχρεούται καταβάλλει σε αυτόν ορισμένο συμφωνημένο τίμημα. Μίσθωση μπορεί να γίνει σε πράγμα (πχ διαμέρισμα), αλλά υπάρχει και η μίσθωση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να δημιουργηθούν διαφορές μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή, πχ να μην καταβληθεί το τίμημα. Στις περιπτώσεις αυτές, εκείνος που ζημιώθηκε μπορεί να ζητήσει δικαστική προστασία έχοντας στο πλάι του έναν εξειδικευμένο στις υποθέσεις αυτές δικηγόρο, ο οποίος να διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο αυτό.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση