Βρες Δικηγόρο για Δίκαιο Περιβάλλοντος/Ενέργεια

Η προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού και πολιτιστικού) αποτελεί ατομικό δικαίωμα του καθενός, διότι συνδέεται με τη ζωή και την υγεία του κάθε πολίτη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο απαγορεύεται να το θίξει το ίδιο το κράτος ή οποιοσδήποτε άλλος. Το κράτος έχει υποχρέωση να διενεργεί πράξεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να απέχει από πράξεις βλαπτικές για αυτό. Δεν είναι, όμως, λίγες οι φορές που βλάπτεται το περιβάλλον είτε από ιδιώτες, είτε από το ίδιο το κράτος. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας έχει οποιοσδήποτε πιστεύει ότι έχει προσβληθεί το δικαίωμά του το περιβάλλον και κατ’ επέκταση θίγεται και η υγεία ή η ζωή του (πχ κάποιος διαμένει κοντά σε εργοστάσιο και η περιοχή είναι γεμάτη βιομηχανικά απόβλητα). Πρόκειται για ένα δίκαιο το οποίο στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη νομολογία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι απαραίτητος ένας εξειδικευμένος δικηγόρος, ο οποίος θα έχει μελετήσει το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα είναι γνώστης αυτού. Επιπλέον, για να μπορέσει κάποιος να δικαιωθεί, πρέπει να αποδείξει την προσβολή αυτή που υπέστη, γεγονός το οποίο δεν είναι εύκολο στη συγκεκριμένη κατηγορία υποθέσεων και μόνο ένας εξειδικευμένος δικηγόρος μπορεί να καταφέρει.
Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση