Βρες Δικηγόρο για Αλλοδαποί

Η δύσκολες οικονομικές συνθήκες των γειτονικών χωρών αλλά κυρίως η προσφυγική κρίση των τελευταίων ετών έχει αυξήσει κατακόρυφα τις προσφυγικές ροές προς τη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη έννομης προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων τους, τόσο για την διαμονή τους στην Ελλάδα όσο και για τις εργασιακές τους σχέσεις με Έλληνες ή μη, εργοδότες. Το δίκαιο αλλοδαπών επομένως ρυθμίζει ζητήματα που σχετίζονται με την είσοδο, διαμονή, εργασία και απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. Συγκεκριμένα, ένας εξειδικευμένος Δικηγόρος στο δίκαιο αλλοδαπών καταθέτει αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας παραμονής (άδεια παραμονής για εργασία, για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, για ειδικούς λόγους, για εξαιρετικούς λόγους, για οικογενειακή επανένωση, άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος), παρίσταται και καταθέτει αιτήσεις για τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας, για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πρόσφυγες καθώς και την μετάκληση αλλοδαπού για εργασία ή για τουρισμό και τη θεώρηση αδειών εισόδου (VISA). Συμπληρωματικά με την κατάθεση των αιτήσεων, ο Δικηγόρος παρακολουθεί την πορεία τους και αναλαμβάνει την νομική υποστήριξή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Επιπλέον, δύναται να αναλάβει κάθε είδους δικαστική προστασία του αλλοδαπού όπως στις περιπτώσεις δικαστικής ή διοικητικής απέλασης του, παράνομης εισόδου στη χώρα, ή στην περίπτωση κατάθεσης αντιρρήσεων κατά της προσωρινής κρατήσεως τους σε αστυνομικά τμήματα.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση