Βρες Δικηγόρο για Διαταγές Πληρωμής

Η κατηγορία αυτή υποθέσεων είναι πολύ συχνή στην καθημερινότητα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια διαδικασία με την οποία ένας ιδιώτης (ο δανειστής) στον οποίο οφείλει ορισμένο χρηματικό ποσό ένας άλλος ιδιώτης (ο οφειλέτης) ζητά από το δικαστήριο να υποχρεωθεί ο οφειλέτης να του πληρώσει το χρηματικό αυτό πόσο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση που έχει εκδοθεί από το δανειστή τιμολόγιο για να πληρωθεί ο ίδιος και ο οφειλέτης δεν του εχει καταβάλει το χρηματικό ποσό. Τότε μπορεί ο δικηγόρος του δανειστή να προσκομίσει το τιμολόγιο αυτό στο δικαστή ζητώντας την έκδοση διαταγής πληρωμής, αρκεί το τιμολόγιο να έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη. Στην περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες δικαστικές ενέργειες, οι όποιες απαιτούν τις γνώσεις ενός έμπειρου εξειδικευμένου δικηγόρου, ο οποίος να μπορεί να καταφέρει το καλύτερο για τον πελάτη του.
Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση